Regionální funkce

Knihovna Třinec  vykonává regionální funkce knihovnám obcí  na Třinecku, Jablunkovsku a také knihovnám obcí Mikroregionu povodí Stonávky. Regionální funkce zahrnují poradenské a koordinační služby, budování výměnných souborů knihovních dokumentů a vykonávají nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven. Paní Irena Gluzová a paní Mgr. Dagmar Maroszová jsou kontakními osobami pro knihovny regionu.

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí byl schválen usnesením vlády č. 68 ze dne 16.1.2002.  V souladu s kulturní politikou vlády České republiky je základním cílem programu zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb  občanům a podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven.

Pověřená knihovna uzavírá každoročně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvkovou organizací, “Smlouvu o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na pověřenou knihovnu” a další smlouvu uzavírá s Moravskoslezským krajem, a to “Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na výkon regionálních funkcí.”

Služby knihovnám v rámci regionálního fondu:

  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  • statistika knihovnických činností
  • vzdělávání knihovníků, semináře, porady
  • tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  • pomoc při revizi a  aktualizaci knihovních fondů
  • servis automatizovaného knihovního systému (AKS)