Knihovní řád

→ Registrovaným čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky, který se prokáže platným občanským průkazem nebo cizinec, který se prokáže cestovním pasem a povolením k pobytu v  ČR a poskytne knihovně osobní údaje: tj. jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Tyto osobní údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Knihovna je oprávněna tyto údaje zpracovávat pro svoji registraci čtenářů a je proto registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3. Na základě vyplněné přihlášky dostane čtenář čtenářský průkaz, který je nepřenosný.

→ Za dítě přebírají odpovědnost rodiče. Svým podpisem na přihlášce čtenář stvrzuje, že bude dodržovat ustanovení knihovního řádu a pokyny pracovníka knihovny.

→  Na cizí průkaz si nelze dokumenty půjčovat.

→  Ztrátu průkazu musí čtenář ihned ohlásit a za poplatek 10,- Kč mu bude vystaven nový.

→  Výpůjční doba je u knih 2 měsíce, u časopisů 1 měsíc.

→  Po uplynutí této lhůty je čtenář povinen všechny zapůjčené dokumenty vrátit.

→ Pokud knihy nestihne vrátit, může požádat o prodloužení  telefonicky na čísle:

558 272 022 – ve dnech: pondělí: 10.00-16.00; čtvrtek: 12.00-17.00 a pátek: 8.00-14.00 hod, nebo elektronickou poštou na adrese tranknihovna@centrum.cz.

→  Knihy a informační prameny, které nejsou k dispozici v knihovně si může čtenář objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z kterékoliv jiné knihovny za cenu poštovného.

→  Knihovnice může bez udání důvodu zkrátit výpůjční lhůtu; při druhé žádosti je čtenář povinen dokumenty předložit.

→  Cenné encyklopedie, slovníkové, jazykové a umělecké publikace jsou přístupné jen v prostorách knihovny – prezenčně se půjčují jen na zvláštní písemnou stvrzenku. Čtenář ručí osobně za půjčené dokumenty a nesmí je půjčovat dalším osobám.

→  Poškozené a ztracené dokumenty je uživatel povinen uhradit v pořizovací ceně + poplatek za vyřazení, který je u knih 80,- Kč, u časopisů 30,- Kč. Zjištěná poškození jsou čtenáři povinni ohlásit v knihovně před zapůjčením, jinak za ně sami odpovídají a bude po nich požadována náhrada.

→  Jestliže se půjčené dokumenty dostanou do styku s osobami s nakažlivou nemocí je toto nutné v knihovně nahlásit a postarat se o jejich dezinfekci nebo uhradit náklady s tím spojené.

→  Návštěvníci mohou ústně, písemně, telefonicky nebo e-mailem vznášet připomínky, stížnosti, doporučení a přání týkající se provozu knihovny a jejích služeb čtenářům.

→  Hrubé nebo soustavné porušování knihovního řádu opravňuje knihovnici k odebrání čtenářského průkazu.

→  Zvláštní přílohu tvoří ceník služeb knihovny a sankční poplatky za nedodržení výpůjčních lhůt, kterou průběžně schvaluje rada obce Třanovice.

V Třanovicích 1.7.2017