Knihovní řád

Knihovní řád místní knihovny Třanovice

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Třanovicích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 17.12.2007 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává tento knihovní řád:

Registrovaným čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky, který se prokáže   platným   občanským   průkazem   nebo cizinec, který  se  prokáže cestovním pasem a povolením  k pobytu  v  ČR  a poskytne knihovně osobní údaje: tj. jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Tyto  osobní  údaje  bude  knihovna  zpracovávat  v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto knihovního řádu. Na základě vyplněné přihlášky dostane čtenář čtenářský průkaz, který je nepřenosný. Svým podpisem na přihlášce čtenář stvrzuje, že bude dodržovat ustanovení knihovního řádu a pokyny pracovníka knihovny. Uživatelé jsou povinní zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

Na cizí průkaz si nelze dokumenty půjčovat.

Ztrátu průkazu musí čtenář ihned ohlásit a za poplatek 10,- Kč mu bude vystaven nový.

Výpůjční doba je u knih 2 měsíce, u časopisů 1 měsíc.

Po uplynutí této lhůty je čtenář povinen všechny zapůjčené dokumenty vrátit. Pokud knihy nestihne vrátit, může požádat o prodloužení telefonicky na čísle 558 272 022 – ve dnech: pondělí: 10.00-16.00, čtvrtek: 12.00-17.00 a pátek: 8.00-14.00, nebo elektronickou poštou na adrese tranknihovna@centrum.cz.

Pokud uživatel nevrátí včas vypůjčené dokumenty, bude upozorněn upomínkou o vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou. Poplatek z prodlení je uživatel povinen zaplatit v nejbližším termínu po zaslání upomínky.

Knihy a informační prameny, které nejsou k dispozici v knihovně, si může čtenář objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z kterékoliv jiné knihovny za cenu poštovného.

Knihovnice může bez udání důvodu zkrátit výpůjční lhůtu; při druhé žádosti je uživatel povinen dokumenty předložit. Cenné encyklopedie, slovníkové, jazykové a umělecké publikace jsou přístupné jen v prostorách knihovny – prezenčně se půjčují jen na zvláštní písemnou stvrzenku.

Za zapůjčení tematického kufříku uživatel zaplatí vratnou zálohu 200,- Kč. Uživatel ručí osobně za půjčené dokumenty a nesmí je půjčovat dalším osobám. Poškozené a ztracené dokumenty je uživatel povinen uhradit v pořizovací ceně + poplatek za vyřazení, který je u knih 80,- Kč, u časopisů 30,- Kč. Zjištěná poškození jsou uživatelé povinni ohlásit v knihovně před zapůjčením, jinak za ně sami odpovídají a bude po nich požadována náhrada.

Jestliže se půjčené dokumenty dostanou do styku s osobami s nakažlivou nemocí je toto nutné v knihovně nahlásit a postarat se o jejich dezinfekci nebo uhradit náklady s tím spojené.

Návštěvníci mohou  ústně, písemně, telefonicky nebo e-mailem vznášet připomínky, stížnosti, doporučení a přání týkající se provozu knihovny a jejích služeb čtenářům. Hrubé nebo soustavné porušování knihovního řádu opravňuje pracovníky knihovny k dočasnému nebo trvalému odebrání práv používat služeb knihovny.

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by ovlivnily provoz počítače, dále je odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Zvláštní přílohu tvoří ceník služeb knihovny a sankční poplatky za nedodržení výpůjčních lhůt, a poučení o ochraně osobních údajů, které průběžně schvaluje rada obce Třanovice.

 

V Třanovicích 2.5.2018

Příloha  ke  knihovnímu  řádu  Místní  knihovny  Třanovice

 

Knihovna účtuje čtenářům tyto nezbytné úhrady:

 

Roční registrační poplatek     dospělí  (15-100 let)       50,-  Kč

                                                 

                                                 děti   (8-14 let)                25,-  Kč

                                                   

                                                 děti (0-7)                           0,- Kč

 

Jednorázový  registrační  poplatek                                 10,- Kč

 

Nový čtenářský průkazpři ztrátě                                10,- Kč

 

 

Písemné upomenutí vždy po 4 týdnech:

 1. upomínka 15,-  Kč

 2. upomínka 20,-  Kč

 3. upomínka 30,-  Kč

doporučený dopis  50,-  Kč

 

 Za ztrátu knihy    –    pořizovací cena  +  80,-  Kč

 Za ztrátu časopisu   – pořizovací cena  +  30,-  Kč

 

 Laminování

 A4   –   15,- Kč

A5   –    8,- Kč

 

 

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Místní knihovna Třanovice č.p. 92 (dále jen knihovna)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, telefon, e-mail

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání

Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu Obce Třanovice.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů. Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi systému Clavius.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Obec Třanovice, Třanovice 250, 739 53; urad@tranovice.cz